Meditation
Article Index
Meditation
forts
All Pages

"The aim of meditation is to keep reminding ourselves of the present"

Ajahn Sumedho

Är du eller din organisation nyfikna på vad mindfulness och meditation kan innebära? Vad det är? Och vad det kan medföra i form av återhämtning, lugn och mer kapacitet att uppleva nöjdhet i livet?

Mindfulnessakademin sprider gärna kunskap och skapar än mer nyfikenhet genom föreläsningar, workshop och kurser.

För just ditt företag skräddarsys en workshop eller föreläsning, gärna i kombination med stresskunskap eller inom området kommunikation och relationer.

Ordet meditera och ordet medicin har samma gemensamma språkliga rot i latinet, och betyder både att göra helt och tänka över.

Denna koppling blir allt mer spännande då de senaste decenniernas forskning kring effekter av meditation visat på genomgående positiva hälsoeffekter. Det senaste tio åren har en hel del forskare intresserat sig för vad som även händer i hjärnan när människor mediterar. Vad vi hittills vet är bland annat att områden i hjärnan som hanterar det kreativa och positiva tänkandet aktiveras. Vår förmåga att uppleva lugn och lycka förstärks. I områden där grubblerier och negativa tankemönster har sin bas sker däremot en nedreglering av aktivitet. Meditation ger oss möjlighet att träna vår förmåga att uppleva lycka.

Åsa Nilsonne, svensk läkare och psykoterapeut, har skrivit en lättläst bok om forskning och meditation; Mindfulness i hjärnan.

Meditation är ett vitt begrepp och svårt att exakt definiera. För vi kan inte enbart med vårt intellekt förstå– vi måste erfara och uppleva meditation själva för att ordets innebörd skall bli begripligt. Det går inte att lära någon att simma utan att uppleva vatten. Meditation i någon form finns i de flesta kulturer och kan ske på många olika sätt. Önskan om att finna stillhet, frid och klarsynthet är något vi människor delat, oavsett var i historien vi befunnit oss eller var på jorden vi levt.

Mindfulness meditation anses av många som hjärtat i den buddhistiska meditationstraditionen. Den bär med sig element av koncentration såväl som insikt. Oavsett form eller föremål som meditationen kan handla om eftersträvas i all mindfulness meditation en attityd av medkänsla och vänlighet; metta ,det är essentiellt.


Meditation är inte vad du tänker…

Meditation handlar om att vara uppmärksam med hjälp av alla våra sinnen, även medvetandet.

Meditation är inte en teknik, det är ett sätt att vara, ett sätt att förhålla sig till sig själv och omvärlden.

Att tillåta sig själv, i det nuvarande ögonblicket, vara precis som du är, precis där du är. Och att tillåta världen vara precis som den är. Genom acceptans för det som är, ger vi oss själva en möjlighet, att välja handlingar och också önskvärd eller nödvändig förändring.

Meditation är tålmodig träning i att lägga märke till att tankar och känslor är separata händelser i medvetenhetens område, flyktiga tillfälligheter i sinnet, som för det mesta varken är sanna eller tillförlitliga. Vi har en tendens att ta våra tankar och känslor på djupaste allvar. Vi fångas av dem och vi tror på dem. Vi fastnar lätt i dem, ältar dem och grubblar… Och missar möjligheten att iaktta att även tankar och känslor kommer och går, precis som allt annat. Försök medvetet hålla kvar en tanke eller en känsla… hur länge är den kvar innan något nytt dyker upp?

Tankar är inte sanningar. De är mentala produkter. Till och med de tankar som säger att så inte är fallet…

I meditation tränar vi oss i att förstå vårt medvetandes natur. Vi lär oss om hur lite vi egentligen kan kontrollera men tränar oss samtidigt i att bli mer kompetenta att faktiskt kontrollera våra impulser, reaktioner och liv. Meditation under god ledning är troligtvis den bästa "egenterapi" som finns. Meditationen erbjuder en väg att förhålla sig till sig själv och omvärlden på ett sätt som innebär tålamod, nyfikenhet, vänlighet och acceptans. Ur detta hämtar vi kraft att svara an till livsomständigheter och livssituationer. Ibland för att fatta beslut och genomföra förändringar, ibland för att bara lära sig leva med det som är.

Meditation påverkar vår kapacitet att även i svåra och stressande livssituationer kunna möta dem med klarsynt vishet och inre lugn.