Mindfulness

"Mindfulness... is paying attention in a special way,
moment by moment non judging"

Jon Kabat Zinn

Inom området mindfulness och buddhistisk psykologi är Mindfulnessakademin sedan många år etablerat som ett av Sveriges mest seriösa och kompetenta företag, vars mål är att sprida kunskap till enskilda, grupper och organisationer. Mindfulnessakademin har i 10 års tid erbjudit kurser för privatpersoner som vill veta mer om mindfulness liksom arrangerat och lett kurser och utbildningar på olika nivåer; baskurser, retreat, fördjupningskurser, specialist kurser för behandlare (psykologer, psykoterapeuter, läkare m.fl). samt en mängd olika organisationsanpassade utbildnings insatser.

Är att lära dig, att direkt relatera till och ta ansvar för det som händer dig i ditt eget  liv och att göra något för dig själv – att medvetet och systematiskt arbeta med stress, smärta, sjukdom som du möter i livet och de utmaningar och krav som det vardagliga livet ställer dig inför.

Du har säkert många gånger befunnit dig i tillstånd av ”mindless-ness”. Ett tillstånd då vi inte är närvarande, vare sig i kroppen eller vare sig i själen. Ett tillstånd kännetecknat av glömska, en känsla av att vara separerad från sig själv eller ett mekaniskt sätt att leva.
För att återställa den inre balansen, hälsa och välbefinnande krävs en ökad förmåga till uppmärksamhet och närvaro. En medveten närvaro som inkluderar såväl kropp som själ, hjärna och hjärta.
Mindfulness tränas framför allt genom formell meditationsträning men lika viktig är den informella träningen som syftar till att integrera mindfulness i arbetslivet, i det dagliga livet och i våra relationer med andra.

Mindfulness meditation men även andra mindfulness baserade övningar som Mindful Walking och Mindful Yoga skapar förutsättningar för och utvecklar vår förmåga till en högre grad av medvetenhet och närvaro.

Stor del av våra liv, tillbringar vi i tankar om det som har hänt eller det som kommer att hända. Sällan är vi bara här och nu. Tankar om det förflutna resulterar ofta i grubblerier som i sig genererar känslor av skam och skuld. Tankar om framtiden kan lätt bli till grubblerier om vad som kan gå fel och vi upplever känslor av tvivel, oro eller ångest. Ibland lever vi våra liv så totalt i våra tankar att vi förlorar kontakten med kroppen och våra sinnen. Som om vi förpassat oss själva att bara leva i huvudet.
Mindfulness tränar vår förmåga att vara i det nuvarande ögonblicket med en icke dömande attityd. I detta tillstånd ökar vår förmåga att uppleva lugn, klarhet och inre frid.
Vi tränar vår förmåga att återknyta kontakten med våra kroppar, våra sinnen och fatta genomtänkta beslut.

Mindfulness är ett av de åtta områden i den Buddhistiska livsfilosofin/psykologin om hur man som människa genom träning kan uppnå mer lycka och ökat välbefinnande men mindre av stress och lidande.